Navigatie

[ 1 okt - 30 november 2004 ]

Studium Generale

FOTOBEELDVORMING

Iedereen – dus ook belangstellenden van buiten de Academie – die zich wil verdiepen in de kennis van de moderne en hedendaagse beeldende kunst kan deelnemen aan het Studium Generale van de Vrije Academie. Het Studium Generale omvat workshops, lezingen en excursies op het gebied van de moderne en hedendaagse beeldende kunst en besteedt aandacht aan actuele onderwerpen in relatie tot de praktijk van de beeldende kunst.

Dit Studium Generale heeft als hoofdthema beeldvorming. Door middel van workshops, projecten en een programma van lezingen en openbare gesprekken, zal het proces van artistieke beeldvorming onder de loep worden genomen. Het gaat daarbij minder om het exploreren van innerlijke, persoonlijke visualisaties, maar vooral om de confrontatie met de grote hoeveelheden beelden waar wij dagelijks door worden omringd. Voor alle artistieke disciplines geldt, dat men zich als kunstenaar hoe dan ook tot de ruimere beeldcultuur verhoudt en daar uit put. De beste ingang om dit thema te exploreren is het fotografische beeld, omdat juist deze beelden een machtige bijdrage leveren aan de aard van onze beeldcultuur. Daarbij lijkt het weinig van belang te zijn hoe deze beelden technisch tot stand komen – ondanks dat wij ons er steeds meer van bewust worden dat het fotografische beeld niet objectief is, en vatbaar is voor (conceptuele en/of technische) manipulatie, blijft het een van de belangrijkste communicatieve middelen van dit moment en in bepaalde opzichten neemt het belang ervan zelfs toe. In die zin is de werkelijkheid van de foto van groot belang voor de sturing van de beelden in de fantasie en in het denken, voor de manier waarop binnen een maatschappij wordt gecommuniceerd, en daarmee voor de aard en de kwaliteit van het beeldend onderzoek. Het programma is dus niet alleen bedoeld voor deelnemers die met nieuwe media werken, maar ook voor schilders, tekenaars en beeldhouwers die hun werk door een brede culturele, conceptuele en technische oriëntatie op een hoger plan willen brengen.

Het Studium Generale staat open voor kunstenaars en voor hen die zich vanuit hun kennis en werk interesseren voor de mogelijkheden van artistieke media in een steeds meer internationaal wordende samenleving, waarin communicatie en betrokkenheid steeds nieuwe relaties tot elkaar zoeken. De beschouwing van, en de praktische omgang met fotografische beelden is in FOTO-BEELD-VORMING mede gebaseerd op projecten die door enkele artists in residence worden ontwikkeld in samenwerking met internationale instellingen die in (de regio) Den Haag zijn gevestigd. Daarmee geeft dit Studium Generale ook inzicht in de positie en de kracht van beeldende kunst en fotografie ten aanzien van haar maatschappelijke omgeving. Speciale aandacht is er voor thema’s die in brede zin in onze veranderende cultuur spelen, met name de communicatie tussen cultureel diverse werelden.

FOTO-BEELD-VORMING is een belangrijk onderdeel van de revitalisering van de Vrije Academie in de richting van een werkplaats waar, vanuit de beeldende kunst, impulsen gegeven worden aan de dialoog tussen verschillende culturele werelden. Wat dit betreft is het programma van FOTO-BEELD-VORMING een eerste voorbeeld van de plaats die WBK Vrije Academie de komende jaren in de Nederlandse kunstwereld wil innemen.

Op 28 september jongstleden werd het Studium Generale geopend door Wim Deetman, burgemeester van Den Haag en Ingrid Rollema, directeur van de Vrije Academie, werkplaats voor beeldende kunsten.
direct naar workshops

Workshops FOTO n BEELD n VORMING:
Rein Jelle Terpstra
Marike Schuurman
Peter Hellemons
Ulay
Remy Jungerman

Middagprogramma: Lezingen, Films, Gesprekken

Terug naar boven