Navigatie

[ 14 maart 2010 13:00 - 18:00 ]

De VRIJE Zondag - De Verbouwing

De VRIJE Zondag - De Verbouwing

De VRIJE Zondag is een nieuw initiatief van de Vrije Academie; een gevarieerd middagprogramma aansluitend op het thema van de lopende tentoonstelling in Gemak. Aflevering 1 heeft als thema De Verbouwing.

Het thema De Verbouwing sluit aan bij de tentoonstelling over de openbare ruimte en hoe kunstenaars daarmee om gaan en inzetten als gevarieerd perceptiekader. Maar ook bij de concrete verbouwingsplannen om de Vrije Academie opener, toegankelijker, functioneler en werkzamer (flexibeler) als gebouw en instelling te maken juist op deze plek in de stad tussen centrum en (volks)wijken in.

De Verbouwing  wil ingaan op het wel/niet functioneren van een ( semi- ) openbaar gebouw en hoe ‘verbouwen’, transformeren zou kunnen werken. De Verbouwing ook als kunst-filosofische aanjager voor een debat over herijken en herpositioneren van kunstenaarschap en kunstinstelling in een veranderende hedendaagse culturele context.

Met de middag willen we kortom vanuit verschillende disciplines en werkgebieden het idee ‘verbouwing’ benaderen. De deelnemers aan symposium worden gevraagd te vertellen over hun werkgebied, aanpak, doelstelling en visie. Daarna volgt een debat met een vraagstelling die ongetwijfeld door de deelnemers aan het gesprek heel anders ervaren en geïnterpreteerd zal worden: Wanneer en waarom ontstaat de noodzaak tot herpositioneren, transformeren,  ‘verbouwen’? En hoe weet je dat en wat doe je dan?

PROGRAMMA

13.00 – 13.30 uur               

Marie Jeanne de Rooij “Welkom & Inleiding De VRIJE Zondag en thema symposium De Verbouwing

13.30 – 13.45 uur       

Koffiepauze

13.45 – 14.00 uur         

Filosofische column Bram Esser, gespreksleider en filosoof

14.00 – 15.15 uur         

Presentaties, introducties symposium sprekers & deelnemers debat met o.a. architect Eric Vreedenburgh, kunstenaar Martijn Engelbregt , kunstenaar Melle Smets, architect  Andries Micke, Peik Suyling & Dennis Lohuis van YDI (Young Design Industry)

15.15 – 16.00 uur    

Pauze met films kunstenaars: The Labyrinth Runner van Robbie Cornelissen en Lichtvanger van ligteringen/derooij

16.00 – 16.45 uur         

Debat: Wanneer ontstaat de noodzaak tot herpositioneren, ‘verbouwen’? En hoe weet je dat en wat doe je dan?

16.45 – 17.30 uur         

Napraten & finissage Gemak-tentoonstelling MIJN Publieke Ruimte /”… to find emptiness in citiscapes”  met akoestisch optreden van de band So Electric (met o.a. DNA deelnemer Lars Weller)

18.00 uur        Einde van De VRIJE Zondagmiddag


Gespreksleider Bram Esser (Apeldoorn 1976) www.bramesser.com , studeerde sociale filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en filosofie en kunstgeschiedenis aan de Universidad de Salamanca (Spanje).Hij begon in 2005 als freelance schrijver en onderzoeker op het gebied van stad, stedenbouw en stedelijke cultuur. Hij werkte op projectbasis voor verschillende architectuurinstellingen zoals Stroom in Den Haag, het architectuurcentrum Hoorn, AIR in Rotterdam en GRAS in Groningen waar zojuist de graphic novel The Society Club is verschenen met een scenario van hem en tekeningen van Marc Müller. Hij publiceert met enige regelmaat in vaktijdschriften over ruimtelijke ordening en architectuur zoals de S&RO van het NIROV en Smaak magazine van de Rijksgebouwen dienst. Zijn werk varieert van observerend analytische beschouwingen over de gebouwde omgeving tot meer literair getinte teksten.

Martijn Engelbregt, beeldend kunstenaar, http://www.egbg.nl/, gevraagd om zijn projecten en kunstenaarspraktijk balancerend tussen de grenzen privaat en publiek.

Andries Micke,  architect MIXD & kunstenaar, http://www.mixd.nl/, beoefend een gemengde beroepspraktijk: behalve in de architectuur is hij kunstenaar en organisator. Voordat hij afstudeerde aan de TU-Delft liep hij in 1998 stage bij OMA stedenbouw. In 2003 heeft hij een halfjaar bij Maxwan architects & urbanists gewerkt en sindsdien werkt hij zelfstandig. Hij is oprichter van MIXD architectuur“, mede-oprichter van stichting 75+NAP, mede-oprichter van de Satellietgroep en Suite75. Hij werkt als vrijwilliger in het bestuur van stichting Luca die het atelierpand Maakhaven beheerd. De projecten op het gebied van de architectuur betreffen o.a. culturele bestemmingen, expositieruimtes, restaurants, ateliers, een artist-residence, een muziekstudio, kantoorfuncties en woningen. Daarnaast worden ook in opdracht of op eigen initiatief projecten verricht. De projecten op het gebied van beeldende kunst betreffen sculpturen, installaties, videowerk en een operadecor. Met stichting 75+NAP en haar leden organiseerde hij tientallen exposities.

MIXD ontwikkelt vanuit een onderzoekende houding, de vraag staat centraal. Deze houding wordt vertaald in een uitvoerige analyse van de opdracht en nieuwsgierigheid naar oplossingen die werken (synthese en ontwerp). Pas daarna worden oplossingen aangedragen. Het verschil tussen onwenselijke en gewenste situaties is de drijvende kracht van het ontwerp en bepaald het hoofddoel: transformaties te realiseren volgens een gestructureerd proces waarbij een gezamenlijk te vormen visie centraal staat.

MIXD architectuur heeft de renovatie en vervangende nieuwbouw van het pand ‘1646’ , kunstruimte in de Boekhorststraat succesvol afgerond in 2008. Doel van de verbouwing was om deze lokatie te behouden als expositie ruimte.

Marie Jeanne  de Rooij, directeur Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag en co-directeur Gemak.

Melle Smets, kunstenaar (o.v.), http://www.mellesmets.nl/, werkt als conceptueel kunstenaar, curator en criticus in de openbare ruimte. Na een studie OK 5, kunst in de openbare ruimte aan de Hoge school voor de Kunsten te Arnhem afgerond te hebben in 1999 heeft hij met Hans Jungerius en Rob Groot Zevert het kunstenaars collectief G.A.N.G. opgericht. De machinale ordening waarmee de mens het landschap heeft weten te bedwingen en de consequenties die daarmee gepaard gaan, zoals de afwezigheid van de menselijke maat in de wereld van vluchthavens, brainparks, nieuwbouwwijken en snelwegen, waren de kiem voor het denken over de relatie tussen de mens en het land.
Melle Smets wil een alternatieve blik bieden op de inrichting van het landschap. Om een ander stemgeluid in de ruimtelijke ordening te laten gelden richt Smets zijn activiteiten veelal op de openbare ruimte. Door buiten de muren van de kunst, architectuur, ingenieurs of politieke wereld te stappen verleidt hij betrokken partijen buiten hun kaders te stappen en ‘hard te kijken’ naar het hedendaagse landschap.

Peik Suyling & Dennis Lohuis namens YDI (Young Design Industry), http://www.ydi.nl/, Actuele vraagstukken in de maatschappij vragen om een nieuwe benadering. YD+I beoogt met de werking van creativiteit een bijdrage te leveren aan het verkennen en oplossen van deze vraagstukken. Vanuit de gedachte dat vernieuwing alleen kan worden gevonden in de samenhang der dingen, ontwikkelt YD+I ontwerpprojecten waarin economische, maatschappelijke en culturele aspecten in onderlinge samenhang worden benaderd. En waarin visie wordt verbonden aan de daadkracht en ervaring van de praktijk. Voor ieder project creëert YD+I een context waarin een multidisciplinair ontwerpteam in samenwerking met een coalitie van belanghebbende partijen werkt aan het vraagstuk. De kansen en voorstellen die hieruit ontstaan, kunnen na afloop van het YD+I traject in de praktijk worden geconcretiseerd.

Eric Vreedenburgh, architect, www.archipelontwerpers.nl, is architect en studeerde aan de TU-Delft. In 1984 werd hij geselecteerd voor de Biënnale voor jonge architecten en richtte hij het architectenbureau Archipelontwerpers op. Archipelontwerpers richt zich op een integrale aanpak waarin stedenbouw, architectuur en productontwikkeling samenvallen. De opdrachtenportefeuille varieert van het ontwerpen van eenvoudige unica tot complexe (woon)gebouwen, van nieuwbouw tot transformatie opgaven en van stedenbouwkundig ontwerp tot productontwikkeling. Daarnaast is het bureau betrokken bij diverse manifestaties op het gebied van beeldende kunst en technologie en participeert het in het Institute of Artificial Art Amsterdam. Ook was hij jarenlang verbonden aan het Koninklijk Conservatorium – Interfaculteit Beeld en Geluid – in Den Haag, verrichte hij onderzoek aan de TU-Delft op het gebied van bouwproductontwikkeling, flexibiliteit en mass customisation en is parttime verbonden aan de  Koninklijke Academie van  Beeldende Kunst. Daarnaast is hij in de rol van bestuurder en/of adviseur betrokken bij de volgende stichtingen: Booosting, Bovenstad, Nomadisch Paviljoen en Theater Zeebelt.

Terug naar boven