Navigatie

[ 1 - 4 december 2011 ]

Werkpresentatie en tentoonstelling Rakhi Peswani

Werkpresentatie en tentoonstelling Rakhi Peswani

De Indiase beeldend kunstenaar Rakhi Peswani  is sinds half september te gast in Den Haag op uitnodiging van Kosmopolis Den Haag om voor drie maanden te werken en om te reageren op de culturele verwevenheid in Den Haag. In de Vrije Academie zal zij een presentatie geven van haar werk en haar ervaringen in Den Haag.

- English text below –

In VA Achter is een expositie van het textiele werk dat zij hier ontwikkelde: Bodies/ Subterrain (Eurydice and Sita) en dat verschillende stadia doormaakte: 

Het begon als Map from Down Below een dialoog die zich ontwikkelt tussen twee kunstenaars, een beeldend kunstenaar uit Hyderabad en een operaregisseur uit Amsterdam, waarmee er sprake is van een uitwisseling tussen disciplines, culturen en artistieke tradities. Doel van het werk is om creativiteit in de hedendaagse mondiale wereld te leren begrijpen door echo’s en schaduwen van onze werkelijkheid te onderzoeken. Map from Down Below is een opera-installatie die de broosheid en de stilte van de creativiteit onderzoekt door opnieuw te kijken naar een mythologisch personage: Eurydice.

In de mythe van Orpheus wordt de stem van Eurydice maar zelden gehoord. Zij is een schimmig personage dat snel na haar huwelijk met Orpheus komt te overlijden. Uit liefde voor haar besluit Orpheus haar te volgen naar ‘het onderaardse’. Met zijn gezang verleidt hij de goden van de onderwereld om hem Eurydice terug te geven. Maar hij is niet in staat om zijn eigen passie te beheersen en breekt de enige belofte die hij had moeten doen; hij kijkt achterom om haar te zien en verliest haar voor de tweede keer.

Als een tegenbeeld van deze wereld is Map from Down Below een situatie van tegendelen en schaduwen. Het is een kleinere ‘stad’ waar veel mensen als Eurydice en nog veel meer personages uit onze hedendaagse levens wonen. In een vervolg op een eerdere samenwerking met regisseur Miranda Lakerveld (Orfeo in India) werden scènes uit Monteverdi’s opera L’Orfeo gecreëerd. Map of  Down Below was te zien in Zeebelt en op Arti11.

Vervolgens ontwikkelde het project zich tot een fysieke omgeving, een doorlopende installatie, die zich ontwikkelde door middel van het kijken en aangaan van interacties op verschillende locaties in de stad Den Haag,  o.a. in Heden, tot:  Bodies / Subterrain. Bodies / Subterrain gaat over twee mythologische personages: Eurydice en Sita. De werken gaan over het ongeschreven deel van hun leven, dat niet naar voren komt in de verhalen van Orpheus en Rama. In beide mythologieën worden Eurydice en Sita verdreven naar  ‘andere werelden’. Hun ervaring van het weggeworpen worden in “de schaduw” heeft Peswani geïnspireerd om hen een tijdelijk plek te geven om te zijn. Omdat deze vrouwen stil zijn in de verhalen, heeft zij gebruik gemaakt van de stille kracht van beelden en het  langzame proces van de handborduurwerk.

Door het geven van fysieke en visuele kenmerken aan literaire personages, worden ze metaforisch in een fysieke, ‘echte’ ruimte geplaatst. Daardoor kunnen wij in ons alledaagse leven in aanraking komen met de ongeschreven delen van de literatuur.  En misschien kan het ons verbinden met degenen die zijn opgesloten in de perifere culturen van onze samenlevingen.

De kunstwerken zijn lichte doorschijnende  textielpanelen met handgeborduurde afbeeldingen.


Achtergrond Rakhi Peswani:

Rakhi Peswani werkt als gastdocent aan beeldende kunst afdeling van de Universiteit van Hyderabad, India. Haar eigen werk was onlangs nog te zien als de tentoonstelling Matters Under the Skin bij Guild Art Gallery, als onderdeel van de Hong Kong International Art Fair.

 PRESENTATIE: 1 december 16.00  

OPENING: 17.00 EXPOSITIE 1 t/m 4 december


Rakhi Peswani, visual artist from India is guest in The Hagues as artists in residence of Kosmopolis Den Haag from mid September until December 14th. In the Vrije Acadmie she will present her work and talk about themes  and developments in her work and talk about her experiences in The Hague. and In VA Achter there will be an exhibition of the textile art work she developped while she was in The Hague: Bodies/ Subterrain  (Eurydice and Sita) which went through several stages :

It began as Map of down below  a dialogue between two artists, a visual artist from Hyderabad, India and an opera director from Amsterdam, thus establishing an exchange between disciplines, cultures and artistic traditions. The goal of the work is to begin to understand creativity in the contemporary global world, by exploring echoes and shadows of our reality. Map of down below is an ongoing installation, as it has also been a setting for an opera performance.

As a space, it explores the fragility and the silence of creativity by re-visiting two mythological characters that went into shadow worlds, alone, without glory and on the verge of non-being…:  Eurydice and Sita . What these women encountered in that other world and how they responded we will never know. According to the poet Rainer Maria Rilke, Eurydice had folded inside herself and had lost all human desire.

As a counter image of this world, Map of the Down Below is a setting of opposites and shadows. It is a smaller ‘city’, inhabited by many, akin to these mythological characters. The work evolved into a physical setting, an on-going installation, developing through viewing and interactions at various locations in the city of The Hague, a.o Heden into Bodies / Subterrain

The works are about the unwritten part of the lives of two mythological characters: Eurydice and Sita,  which has been ignored from the narratives of Orpheus and Rama.

Both mythologies expel Eurydice and Sita into ‘other worlds’… their experience of being cast away into ‘shadows’ has interested Peswani to provide them temporary sites of being.

Since the language of these characters is silent in the stories, I have been using the silent quality of visuals and the slow process of hand embroidery.

By giving physical and visual attributes to literary characters, they are metaphorically put  into a physical, ‘real’ space. This will help in confronting the unwritten parts of literature, within our physical and experiential mundane life. And perhaps, it will help us connect with those that are confined into the peripheral cultures of our societies.

The art works that will be displayed are thin cloth panels, with hand-embroidered images. These panels are very light and translucent.

PRESENTATIE: 1 december 16.00

OPENING: 17.00 EXPOSITIE 1 t/m 4 december

Terug naar boven