Navigatie

[ 24 mei 2012 00:00 ]

Reactie op Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016

Reactie op Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016

Tijdens de werkbespreking van de Raadscommissie Samenleving op 24 mei 2012 kregen de betrokken kunst- en cultuurinstellingen de mogelijkheid om te reageren op het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016.


Het volledige advies:

Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Het Cultureel Kapitaal van Den Haag

En het advies in cijfers:

Financieel overzicht bij het advies

De werkbespreking is integraal terug te zien via: http://www.uitzendingenraaddenhaag.nl/public-access/messenger?question=view&kind=meeting&uuid=a7ebad5f-9300-0e00-1978-ef413d856faf


Hieronder de reactie van de Vrije Academie:

Geachte leden van de raadscommissie Samenleving, Wethouder en beste collega’s,

Als directeur van de Vrije Academie, een drie-eenheid van Werkplaatsen, postacademische ateliers DNA en de tentoonstellings- en debatruimte GEMAK, wil ik de Adviescommissie allereerst danken voor de lovende woorden over de activiteiten van de Vrije Academie, in het bijzonder de waardering voor het politiek-maatschappelijk geëngageerde GEMAK programma en het Studium Generale.

Helaas is er ondanks deze waardering slechts een zeer gedeeltelijke honorering geadviseerd met een nadrukkelijke aanbeveling om tot afbouw te komen van het deelnemersprogramma Werkplaatsen en het postacademische programma DNA. Hiervoor worden extra gelden voor twee jaar ter beschikking gesteld ook voor kostendekkende her-exploitatie van het gebouw. Met slechts een klein deel van het gevraagde subsidiebedrag dat al aanzienlijk lager is dan het huidige bedrag, is het echter welhaast onmogelijk om GEMAK en het Studium Generale te laten floreren, het gebouw te exploiteren en de huidige werkplaatsen en DNA-activiteiten in een 100% kostendekkend profiel te veranderen. Zonder meer kun je spreken van een treurig makende kapitaalvernietiging, want in de laatste drie jaar is in hoog tempo de professionalisering gerealiseerd van het programma, de activiteiten en ons academiegebouw dat midden in de stad open en transparant uitnodigt en participeert met de stad.

Uiteraard zijn we dankbaar dat de Adviescommissie inziet dat het schier onmogelijk is om zonder aanvullende ondersteuning de geadviseerde zeer ingrijpende omslag te maken, maar het Advies om de subsidie voor de Werkplaatsen en DNA te beëindigen, brengt ook het voortbestaan van GEMAK en Studium Generale in gevaar. Het presenteren van kunst in GEMAK is opgezet in samenhang met het maken van kunst en het denken/reflecteren over kunst. Dit proces van denken-maken-tonen is de kern van het Vrije Academie profiel. Daarom zullen wij ondanks de voorgestelde serieuze amputatie, alles in het werk stellen de essentie van de Vrije Academie overeind te houden.

In het Advies wordt verder niet meegenomen dat de Vrije Academie een belangrijke spilfunctie kan vervullen als centraal gelegen werkplaatsencomplex voor de Haagse culturele infrastructuur. Juist in een sobere periode is het ondersteunen hiervan een verstandige en eenvoudige investering in het culturele kapitaal van de stad, want productief, kostenbesparend en imagoversterkend. Zo kan de Vrije Academie ook meehelpen aan het realiseren van allerhande 2018-plannen.

De rigoureuze subsidieverlaging zou ons tot een uiterst pijnlijke af- en opbouwoperatie nopen. Wij zetten desalniettemin in op een Vrije Academie 2.0, want al sinds 1947 – we vieren dit jaar trouwens een bijzondere verjaardag – is de Vrije Academie in staat gebleken zichzelf telkens spraakmakend opnieuw uit te vinden. En zoals de Vrije Academie in haar aanvraag aanzienlijk heeft meebewogen in financieel opzicht met een lagere subsidieaanvraag dan het huidige bedrag, hopen wij op financieel meebewegen en instrumentele soepelheid van de gemeente tijdens een complexe reorganisatie.

Inmiddels werken wij een aantal scenario’s uit die – weliswaar met minder geld dan aangevraagd – de kern van de elkaar versterkende drie onderdelen in stand houden. Wij doen dit vanuit de vurige wens dat de Vrije Academie niet alleen in woorden maar ook met een realistische financiële bijdrage gesteund wordt door de gemeente Den Haag in onze ook door de Adviescommissie omarmde kunst-politiek-maatschappij missie: GEMAK in de Vrije Academie, GEMAK dient de mens! Dankuwel!

Marie Jeanne de Rooij, directeur Vrije Academie [Werkplaatsen | DNA | GEMAK]

Terug naar boven