Navigatie

[ 26 september 2014 14:00 - 17:00 ]

ARTiculations: Redistributing the Sensible

Seminar in het kader van Off Senses | Future Senses

ARTiculations: Redistributing the Sensible
Cybil Scott, Chamber (2014) - foto: Ed Jansen

Laten we ARTiculeren!

Met Jacques Rancière’s  kritische theorie over esthetiek en politiek als uitgangspunt, wordt tijdens dit seminar de evolutie van wat hij provocerend omschreef als de ‘distributie van het sensibele’ (de manier waarop de politiek –  met inbegrip van de instellingen die de publieke orde handhaven en kennissystemen waarborgen – sociale en culturele ervaringen  beperkt door te bepalen wat gezien, gehoord, geroken, gevoeld en geproefd kan worden) onderzocht en overwogen hoe kunst, en dan in het bijzonder de kunst die tijdens de tentoonstelling Off Senses | Future Senses in GEMAK te zien is, aansluiting vindt bij of juist tegenwicht biedt aan politiek-esthetische stelsels van zichtbaarheid/onzichtbaarheid, hoorbaarheid/onhoorbaarheid en zegbaarheid/onzegbaarheid. Met behulp van klassieke en hedendaagse filosofische theorieën op het gebied van de zintuigen, variërend van Aristoteles’ De Anima tot Thomas Nagels “What is it like to be a bat?”, worden hypothetische en ‘hands-on’ experimenten uitgevoerd om onze intuïtie te testen en te verduidelijken met als uiteindelijk doel het signaleren van gezond verstand en de mogelijk om door middel van kunst tot een 21e-eeuws gemeenschappelijk gevoel te komen.In samenwerking met PAI (The Political & Philosophical Arts Initiative – Leiden University)

PROGRAMMA

14.00 uur             Cissie Fu (Engels)

Interactieve, filosofische en contextuele lezing waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd tot interactie. Gevolgd door Q&A.

15.00 uur            Kleurenleer (Nederlands)

ligteringen/derooij, mede-curatoren van  Off Senses | Future Senses, vertellen aan de hand van een een aantal voorbeelden over de fascinatie van kunstenaars voor systematisering en pseudo-wetenschappelijkheid ten aanzien van het begrip kleur. 

Gevolgd door kort Intermezzo met trailers en /of filnfragmenten aansluitend op het thema van het seminar, als stimulans voor een discussie over zintuigen, waarneming, lichaamsperceptie, science fiction en verbeelding.


16.00 uur             Discussie (met publieksparticipatie, N/E)

Discussie en gesprek met aanwezige kunstenaars over de tentoonstelling en de thema’s die erin aan de orde gesteld worden o.l.v. Marie Jeanne de Rooij en Cissie Fu.Korte biografie Cissie Fu

Dr. Cissie Fu is assistant hoogleraar Politieke Theorie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden en mede-oprichter van het Political Arts Initiative. Na het behalen van een bachelorgraad in ‘Government and Philosophy’ aan de universiteit van Harvard studeerde ze Publiekrecht in Washington DC, maar vertrok naar de universiteit van Oxford om een Mst in Vrouwenstudies, een Msc in ‘Political Research and Methodology’ en een DPhil in Politiek en Internationale Betrekkingen te behalen. Ze doceerde politieke filosofie, jurisprudentie en ethiek in Oxford en aan University College Londen voordat zij zich vestigde in Leiden om onderzoek te doen naar, en les te geven in, de samenhang tussen politiek, performance en filosofie.

Deelname: € 5,00 (ter plekke contant te betalen) – gratis voor studenten

Inschrijving gesloten

Terug naar boven